Chính sách bảo mật

Các quy định chung

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này đã được soạn thảo theo các yêu cầu của luật “Về Dữ liệu Cá nhân” và xác định quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và các biện pháp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do PariMatch Casino thực hiện.

 • Nhà điều hành đặt mục tiêu và điều kiện quan trọng nhất để thực hiện các hoạt động của mình là tuân thủ các quyền và tự do của một người và công dân khi xử lý dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm cả việc bảo vệ các quyền đối với sự riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình.
 • Chính sách của Nhà điều hành này về việc xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là Chính sách) áp dụng cho tất cả các thông tin mà Nhà điều hành có thể có được về những người truy cập vào trang web http://parimatch-casino-vn.com.

Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong Chính sách

 • Tự động xử lý dữ liệu cá nhân – xử lý dữ liệu cá nhân bằng công nghệ máy tính;
 • Chặn dữ liệu cá nhân – tạm thời chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân (trừ trường hợp cần xử lý để làm rõ dữ liệu cá nhân);
 • Trang web – một tập hợp các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại địa chỉ mạng http://parimatch-casino-vn.com;
 • Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân – một tập hợp dữ liệu cá nhân có trong cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật đảm bảo quá trình xử lý của chúng;
 • Phi cá nhân hóa dữ liệu cá nhân – các hành động do đó không thể xác định được, nếu không sử dụng thêm thông tin, dữ liệu cá nhân thuộc về một Người dùng cụ thể hoặc một đối tượng khác của dữ liệu cá nhân;
 • Xử lý dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động) được thực hiện bằng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất , sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân;
 • Nhà điều hành – một cơ quan nhà nước, một cơ quan thành phố, một pháp nhân hoặc một cá nhân, độc lập hoặc cùng với những người khác tổ chức và (hoặc) thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần của dữ liệu cá nhân được xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân;
 • Dữ liệu cá nhân – bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng của trang web http://parimatch-casino-vn.com;
 • Người dùng – bất kỳ khách truy cập nào vào trang web http://parimatch-casino-vn.com;
 • Cung cấp dữ liệu cá nhân – các hành động nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người nhất định hoặc một nhóm người nhất định;
 • Phổ biến dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một nhóm người không xác định (chuyển dữ liệu cá nhân) hoặc một người quen với dữ liệu cá nhân của vô số người, bao gồm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân trên phương tiện truyền thông, đăng trên thông tin và mạng viễn thông hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;
 • Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới – chuyển dữ liệu cá nhân đến lãnh thổ của một nhà nước nước ngoài cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước nước ngoài, cho một cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài;
 • Phá hủy dữ liệu cá nhân – bất kỳ hành động nào dẫn đến việc dữ liệu cá nhân bị phá hủy không thể phục hồi với việc không thể khôi phục thêm nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc) người vận chuyển quan trọng của dữ liệu cá nhân bị phá hủy.

Nhà điều hành có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của Người dùng

 • Họ và tên;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại;
 • Năm, tháng, ngày và nơi sinh;
 • Hình ảnh;
 • Trang web cũng thu thập và xử lý dữ liệu ẩn danh về khách truy cập (bao gồm cả cookie) bằng cách sử dụng dịch vụ thống kê Internet.
 • Dữ liệu trên dưới đây được gọi là trong văn bản của Chính sách được thống nhất bởi khái niệm chung về Dữ liệu cá nhân.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

 • Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng là thông báo cho Người dùng bằng cách gửi email; giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng dân sự; cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ, thông tin và / hoặc tài liệu có trên trang web …
 • Ngoài ra, Nhà điều hành có quyền gửi cho Người dùng thông báo về các sản phẩm và dịch vụ mới, ưu đãi đặc biệt và các sự kiện khác nhau. Người sử dụng luôn có thể từ chối nhận các thông báo cung cấp thông tin bằng cách gửi email đến Nhà điều hành tại [email protected] với lưu ý “Từ chối nhận các thông báo về sản phẩm, dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt”.
 • Dữ liệu Người dùng ẩn danh được thu thập bằng các dịch vụ thống kê Internet được sử dụng để thu thập thông tin về hành động của Người dùng trên trang web, cải thiện chất lượng của trang web và nội dung của trang web.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

 • Nhà điều hành chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng nếu dữ liệu đó được Người dùng điền vào và / hoặc được Người dùng gửi một cách độc lập thông qua các hình thức đặc biệt trên trang web http://parimatch-casino-vn.com. Bằng cách điền vào các biểu mẫu thích hợp và / hoặc gửi dữ liệu cá nhân của mình cho Nhà điều hành, Người dùng đồng ý với Chính sách này.
 • Nhà điều hành xử lý dữ liệu ẩn danh về Người dùng nếu dữ liệu đó được cho phép trong cài đặt trình duyệt của Người dùng (lưu trữ cookie và sử dụng công nghệ JavaScript được bật).

Quy trình thu thập, lưu trữ, chuyển giao và các loại xử lý dữ liệu cá nhân khác

Tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Người vận hành xử lý được đảm bảo thông qua việc thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 • Nhà điều hành đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân và thực hiện tất cả các biện pháp có thể để loại trừ quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của những người không được phép.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không bao giờ được chuyển giao cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp liên quan đến việc thực hiện pháp luật hiện hành.
 • Nếu dữ liệu cá nhân không chính xác được tiết lộ, Người dùng có thể cập nhật chúng một cách độc lập bằng cách gửi thông báo cho Nhà điều hành đến địa chỉ e-mail của Nhà điều hành [email protected] được đánh dấu “Đang cập nhật dữ liệu cá nhân”.
 • Khoảng thời gian để xử lý dữ liệu cá nhân là không giới hạn. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà điều hành bằng e-mail đến địa chỉ email của Nhà điều hành [email protected] được đánh dấu là “Rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân. “

Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

 • Trước khi bắt đầu chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, nhà điều hành phải đảm bảo rằng quốc gia nước ngoài, lãnh thổ mà quốc gia đó có nhiệm vụ chuyển dữ liệu cá nhân, cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy đối với quyền của các đối tượng dữ liệu cá nhân.
 • Việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới trên lãnh thổ nước ngoài không đáp ứng các yêu cầu trên chỉ có thể được thực hiện nếu chủ thể dữ liệu cá nhân đồng ý bằng văn bản về việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới của mình và / hoặc việc thực hiện một thỏa thuận mà chủ thể của dữ liệu cá nhân là một bên.

Quy định thức

 • Người dùng có thể nhận được bất kỳ lời giải thích nào về các vấn đề quan tâm liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Nhà điều hành qua e-mail [email protected]
 • Tài liệu này sẽ phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong chính sách xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà điều hành. Chính sách có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được thay thế bằng một phiên bản mới.
 • Phiên bản hiện tại của Chính sách được cung cấp miễn phí trên Internet tại http://parimatch-casino-vn.com/privacy-policy/.
Scroll to top